Algemene Leveringsvoorwaarden
1. Algemeen

Artikel 1.1 Begrippen
The Curious Network:
Onder de The Curious Network wordt in dit verband verstaan: The Curious Network vof, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 55446590, met btw-nummer NL851716222B02.

Activiteit:
Onder een activiteit wordt verstaan een door The Curious Network ontwikkeld en/of uitgevoerd leertraject of –advies, seminar, workshop of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden maakt The Curious Network onderscheid tussen 'open' en 'gesloten' activiteiten. Een open activiteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de door The Curious Network gestelde toelatingscriteria ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt. Een gesloten activiteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor (medewerkers van) een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties. Inhoud en output van een gesloten activiteit stelt The Curious Network in samenwerking met de opdrachtgever vast.

Opdrachtgever:
Onder opdrachtgever wordt verstaan de (vertegenwoordiger van de) organisatie die van rechtswege een overeenkomst aangaat met The Curious Network in de rol van opdrachtnemer. Een overeenkomst kan zowel betrekking hebben op deelname van één of meer personen aan een open activiteit als op een opdracht tot uitvoering van een gesloten activiteit.

Deelnemer:
Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of laten inschrijven.

Artikel 1.2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Curious Network als opdrachtnemer en de opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Overeenkomsten komen slechts tot stand indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door de opdrachtnemer en opdrachtgever zijn ondertekend, c.q. schriftelijk bevestigd.

Artikel 1.3 Intellectuele eigendom en industriële eigendom
The Curious Network behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, alsmede cursusmaterialen en documentatie welke The Curious Network gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van genoemde open en gesloten activiteiten.

Het is de opdrachtgever en deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen ontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, alsmede cursusmaterialen en –documentatie te openbaren of exploiteren, al dan niet met inschakeling van derden, behoudens met verkregen toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 1.4 Overmacht en aansprakelijkheid
The Curious Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, voortkomend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de afgesloten overeenkomst, anders dan bij grove opzet of grove schuld door The Curious Network. The Curious Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminkingen, vertragingen, onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie tussen opdrachtgever en The Curious Network, als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemedium, anders dan bij grove opzet of grove schuld door The Curious Network. Indien het (een trainer of medewerker van) The Curious Network door overmacht onmogelijk is een
(onderdeel van een) activiteit te verzorgen, zal The Curious Network trachten vervanging in deze te regelen. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, behoudt The Curious Network zich het recht voor, de bijeenkomsten naar een nader door The Curious Network te bepalen datum te verschuiven. The Curious Network is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit.

Artikel 1.5 Vertrouwelijkheid
The Curious Network is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever of deelnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de opdrachtgever of deelnemer overeengekomen.

Artikel 1.6 Facturering en betaling
De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder ingebrekestelling; de opdrachtgever is, vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Betaling vindt plaats per bank na ontvangst van een factuur op het op de factuur vermelde banknummer van The Curious Network.

Artikel 1.7 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en The Curious Network waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. The Curious Network en de opdrachtgever verbinden zich om bij eventuele geschillen betreffende de uitvoering van de overeenkomst of de toepassing van deze algemene voorwaarden in goed overleg te zullen treden en naar een oplossing te zoeken.

Artikel 1.8 Klachten
Klachten over de dienstverlening van The Curious Network worden met direct betrokken persoon van The Curious Network besproken of schriftelijk gemotiveerd ingediend. The Curious Network verplicht zich binnen vier weken op een klacht te reageren. Per klacht wordt een termijn vastgesteld waarbinnen deze wordt afgehandeld. Bij overschrijding van de termijn wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht en volgt een indicatie waarbinnen de klacht zal zijn afgehandeld. Indien de uitkomst van de klacht niet aanvaardbaar is voor de klager, kan de klager zich wenden tot de heer mr. J.P.L.C. Dijkgraaf van Advocatenkantoor Dijkgraaf B.V. te Den Haag. Door hem wordt een onafhankelijke klachtencommissie samengesteld op basis van de aard van de klacht. Bij behandeling van klachten door de klachtencommissie worden voornoemde termijnen gehanteerd. De leden van de klachtencommissie behandelen alle klachten vertrouwelijk. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend. The Curious Network zorgt voor een adequate afhandeling van de eventuele consequenties. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd. Het archief berust bij The Curious Network en zal gedurende vier jaar worden bewaard.

2. Open activiteit


Artikel 2.1
Algemene regels voor open activiteiten

Inhoud, prijzen, data, locaties van aangekondigde open activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, door The Curious Network worden gewijzigd. Een open activiteit vindt slechts doorgang als er zich naar de mening The Curious Network voldoende deelnemers hebben aangemeld, c.q. zijn toegelaten.

In principe beslist The Curious Network uiterlijk vier weken voor de geplande startdatum over het doorgaan ervan. The Curious Network behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum. Indien een open activiteit geen doorgang vindt, worden reeds betaalde deelnamekosten gerestitueerd.

Artikel 2.2 Aanmelding
Een aanmelding voor een open activiteit van The Curious Network is definitief a) na ontvangst door The Curious Network van een door de deelnemer en/of de opdrachtgever (als betalende instantie) ondertekend aanmeldingsformulier met inachtneming van een bedenktijd van veertien werkdagen en b) na ontvangst van een door The Curious Network toegezonden bevestiging van toelating aan de deelnemer.

The Curious Network heeft het recht een deelnemer te weigeren indien deze, naar het inzicht van The Curious Network, niet voldoet aan de door The Curious Network gestelde toelatingscriteria.

Artikel 2.3 Aanvullende voorwaarden facturering en betaling open activiteiten. (Zie ook artikel 1.6)
De kosten voor voorgeschreven literatuur en verblijf in een conferentieoord zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de betreffende programmabrochure.

De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichting is voldaan, is The Curious Network bevoegd de deelnemer de toegang tot een activiteit te ontzeggen, dan wel de relatie te beëindigen.

Artikel 2.4 Annulering deelname
De deelnemer en/of de opdrachtgever heeft voor aanvang van de open activiteit het recht deelname per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum de e-mail. Wanneer de annulering geschiedt tenminste zes weken voor de geplande aanvangsdatum van de open activiteit dan is de annulering kosteloos met uitzondering van €150 administratiekosten.

Bij annulering tot drie weken voor de geplande aanvangsdatum van de activiteit is 50% van de deelnemerskosten en de verblijfskosten van het conferentieoord verschuldigd. Bij annulering korter dan drie weken voor de aanvangsdatum van het trainingsprogramma zijn het volledige deelnemersgeld en de volledige verblijfskosten verschuldigd. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij de activiteit aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als hiervoor bedoeld en wordt dus 100% van de deelnemerskosten en verblijfskosten in rekening gebracht.

Bij deelname aan de activiteit Trading Places, waarbij de totstandkoming van een functieruil deel uitmaakt van de activiteit, geldt de volgende aanvullende voorwaarde. Indien na de eerste trainingsbijeenkomst de activiteit wordt beëindigd, omdat er geen functieruil tot stand is gekomen, zijn 50% van de deelnemerskosten en de volledige verblijfskosten verschuldigd.

De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door The Curious Network toegezonden facturen.

Wanneer bij annulering het deelnemersgeld en/of eventuele verblijfskosten al geheel of gedeeltelijk waren voldaan en op grond van de in dit artikel vermelde termijnen de deelnemer en/of de opdrachtgever recht heeft op de teruggave van (een gedeelte van) het deelnemersgeld en/of verblijfskosten stort The Curious Network dit bedrag binnen één week terug op de rekening van deelnemer of opdrachtgever.

3. Gesloten activiteit


Artikel 3.1. Grondslag offertes en overeenkomsten
Offertes van The Curious Network zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever heeft gegeven. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie heeft verstrekt voor de offerte, overeenkomst, opzet en uitvoering van de activiteit door The Curious Network.

The Curious Network zal de activiteit(en) naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren (zie ook artikel 1.4). Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat meetbaarheid van de resultaten beperkt mogelijk is. The Curious Network verplicht zich een gesloten activiteit uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de hierbij geoffreerde prijs. Voorwaarde is dat de opdrachtgever binnen vier weken na dagtekening van de offerte daadwerkelijk de opdracht verstrekt, middels ondertekening van een overeenkomst waarin genoemd programma en genoemde prijs zijn opgenomen.

Artikel 3.2 Wijziging en annulering van overeenkomsten
Als opdrachtgever en The Curious Network tussentijds overeenkomende aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen, worden deze veranderingen in een herzienbare overeenkomst vastgelegd. Indien een opdrachtgever een reeds versterkte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, brengt The Curious Network de reeds door haar gemaakte en voor de uitvoering aangegane verplichtingen alsmede uit de annulering voortvloeiende kosten bij de opdrachtgever in rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten activiteit overeengekomen bedrag.

Artikel 3.3 Aanvullende voorwaarden facturering en betaling gesloten activiteiten (zie ook artikel 1.6) Facturering van de kosten van gesloten activiteiten geschiedt bij bedragen tot € 20.000 ineens voor de start van de opdracht. Bij bedragen hoger dan € 20.000 wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht bij de start van de opdracht en 50% na afronding van de opdracht.


Den Haag, november 2021

Robin van Barneveld - partner The Curious Network
Arjen Kaarsemaker - partner The Curious Network